سازگری کوکورو

پن فلوت

موسیقار یا پن فلوت سازی با قدمت بسیار، مجموعه ای از لوله های صوتی با طول و قطر متفاوت که در کنار هم قرار گرفتن تشکیل شده و در اکثر کشورها وجود داشته، در ایران ما با نام موسیقار که لوله ها حول یک استوانه چسبیده است رایج بوده و در اشعار بسیار هست که متاسفانه با ورود صفویان در کنار سه ساز دیگر از یاد میرود. پنفلوت با توجه به تعداد لوله ها دارای دو ،سه ،چهار اکتاو و یا حتی بیشتر هست که سه اکتاوی آن (۲۲ لوله) رایج تر هست.